• Bütünleşik kıyı alanları planı; kıyıları, etkileşim alanıyla birlikte tüm sektörel faaliyet ve planları, sosyal ve ekonomik konuları da içerecek şekilde bütünleşik bir yaklaşımla ele alan; kıyı alanlarındaki fonksiyon ve faaliyetler ile kıyı alanlarına yönelik hedefler arasındaki uyumu sağlayan; sürdürülebilir gelişme ilkesi doğrultusunda, kıyı ekosisteminin korunmasını ve doğal kaynakların kullanımı gözeten; ulaşım türleriyle ilgili kıyıda yapılması gerekli altyapı tesislerini içeren; koruma ve kullanma dengesini sağlayacak şekilde mekansal hedef, strateji ve eylem önerilerini ve yönetim planını kapsayan, 1/25000 veya 1/50000 ölçekli şematik ve grafik planlama diline uygun, plan paftası ve plan raporu ile bütünleşik olarak stratejik planlama yaklaşımı çerçevesinde ilgili kurum ve kuruluşlarıyla işbirliği içinde hazırlanan plandır.

 

    • Kıyı yönetimi, 3621 sayılı Kıyı Kanununa göre düzenlenen imar planları ve kendisiyle bir bütün oluşturan planlama kararları, hükümleri, plan notları ve açıklama raporuyla birlikte sunulur. Deniz, tabii ve suni göl ve akarsu kıyıları ile bu yerlerin etkisinde olan ve devamı niteliğinde bulunan sahil şeritlerinin doğal ve kültürel özelliklerini gözeterek koruma ve toplum yararlanmasına açık, kamu yararına kullanma esaslarını tespit etmek amacıyla düzenlenir.

 

    • Kıyı alanlarının; ulaşım, lojistik, sanayi ve turizm amaçlı yatırımlar (yük limanı, kruvaziyer limanı, tersane, lojistik merkez ve lojistik köy projeleri); için tanımlanması, mevzuatlara uygun şekilde düzenlenmesi, gerekli kamu kuruluşlarıyla irtibata geçilmesi işleri yürütülmektedir.